کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M11
28 مارس

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M11

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M11 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M11 کد محصول:m11 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 36*40 *60   ابعاد داخلی : 35*37*55.5 وزن: 3000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این جعبه ی […]

28 مارس

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان M10 کد محصول:m10 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 36*40 *60  ابعاد داخلی : 35.3*37*57.5 وزن: 2700g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این سبد پلاستیکی مخصوص کارخانه جات صنعتی و […]

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM9
28 مارس

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM9

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM9 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM9 کد محصول:m9 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 31*40.5*61  ابعاد داخلی : 30*36.2*57.5 وزن: 2800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: جابجایی مرغ وماهی و قطعات فلزی […]

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8
28 مارس

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M8 کد محصول:m8 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 31*40.5*61  ابعاد داخلی : 30*38*57 وزن: 2600g مقدار تحمل بار: 50 تا 55 کیلوگرم نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: […]

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7
28 مارس

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM7 کد محصول:m7 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 25*40 *60  ابعاد داخلی : 24.2*36.7*58 وزن: 2300g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: این جعبه پلاستیکی  مصروف به جعبه […]

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6
28 مارس

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6

کارگاه تولیدسبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کدM6 کد محصول:m6 نوع کالا: سبد دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 25*40 *60  ابعاد داخلی : 24.2*36.7*58 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: طرفداران زیادی برای حمل و نقل مرغ […]

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5
28 مارس

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5

کارگاه سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM5 Code m5 کد محصول:m5 نوع کالا: جعبه دام و طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 20*40 *60   ابعاد داخلی : 18.2*36.2*57.5 وزن: 2000g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: موارد مصرف […]

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4
28 مارس

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4

کارخانه ی سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کدM4 کد محصول:m4 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 21*40 *60  ابعاد داخلی : 18.2*37*57.5 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: در لبنیات و کارخانه جات […]

کارگاه تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3
28 مارس

کارگاه تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3

کارگاه تولید سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3 سبد و جعبه های دام و طیور آبزیان کد M3 کد محصول:m3 نوع کالا: جعبه دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 17*40.5*61  ابعاد داخلی : 17*37*57 وزن: 1800g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: موارد مصرف متعددی از قبیل حمل […]

28 مارس

کارخانه ی تولید سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2

کارخانه ی تولید سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2 سبد و جعبه های دام و طیور و آبزیان کد M2 کد محصول:m2 نوع کالا: سبد دامو طیور و آبزیان ابعاد خارجی: 17*40*61  ابعاد داخلی : 17*37*57 وزن: 1600g مقدار تحمل بار: نوع مواد:پلی اتیلن سنگین موارد استفاده: جهت حمل در […]