کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B5B هفت ونیم لیتری کد محصول:  B5                                                                                               موارد استفاده: سطل 7.5 کیلویی گیریس،سطل 7.5 کیلویی شکلات ، سطل 7.5 کیلویی شیرینی ، سطل 7.5 کیلویی قنادی، سطل  7.5 کیلویی رنگ ، سطل   7.5کیلویی صنعتی،سطل7.5 کیلویی واسکازین،سطل 7.5 کیلویی وازلین ، سطل 7.5 کیلویی مارمالات ، سطل 7.5 کیلویی […]

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری
22 آوریل

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4B ده لیتری کد محصول: B)) B4                                                                                               موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات ، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ ، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی […]

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری
22 آوریل

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد B4 ده لیتری کد محصول:  B4                                                                                               موارد استفاده: سطل 10 کیلویی گیریس،سطل 10 کیلویی شکلات، سطل 10 کیلویی شیرینی ، سطل 10 کیلویی قنادی، سطل  10 کیلویی رنگ ، سطل   10کیلویی صنعتی،سطل10 کیلویی واسکازین،سطل 10 کیلویی وازلین ، سطل 10 کیلویی مارمالات ، سطل 10کیلویی ژله،سطل 10 […]

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 بیست وپنج لیتری کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 25 کیلویی گیریس،سطل 25 کیلویی شکلات، سطل 25 کیلویی شیرینی ، سطل 25 کیلویی قنادی، سطل  25 کیلویی رنگ ، سطل   25کیلویی صنعتی،سطل25 کیلویی واسکازین،سطل 25 کیلویی وازلین ، سطل 25 کیلویی مارمالات ، سطل 25کیلویی ژله،سطل 25 […]

کارگاه سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری
22 آوریل

کارگاه سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری

کارگاه سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری سطل های صنعتی و خانگی کد B3 دوازده لیتری کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 12 کیلویی گیریس،سطل 12 کیلویی شکلات، سطل 12 کیلویی شیرینی ، سطل 12 کیلویی قنادی، سطل  12 کیلویی رنگ ، سطل   12کیلویی صنعتی،سطل12 کیلویی واسکازین،سطل 12 کیلویی وازلین ، سطل […]

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B3 پنج لیتری کد محصول:  B3                                                                                               موارد استفاده: سطل 5 کیلویی گیریس،سطل 5 کیلویی شکلات، سطل 5 کیلویی شیرینی ، سطل 5 کیلویی قنادی ، سطل  5 کیلویی رنگ ، سطل   5کیلویی صنعتی،سطل5 کیلویی واسکازین،سطل 5 کیلویی وازلین ، سطل 5 کیلویی مارمالات ، سطل5  کیلویی ژله،سطل 5 […]

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری
22 آوریل

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 بیست لیتری کد محصول:  B2                                                                                               موارد استفاده: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی ، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی ژله،سطل 20 […]

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری
22 آوریل

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری

کارگاه تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد (B)B2 پانزده لیتری کد محصول:  B2                                                                                               موارد استفاده: سطل 15 کیلویی گیریس،سطل 15 کیلویی شکلات، سطل    15کیلویی شیرینی ، سطل 15 کیلویی قنادی ، سطل     15کیلویی رنگ ، سطل  15کیلویی صنعتی،سطل 15 کیلویی واسکازین،سطل 15 کیلویی وازلین ، سطل 15 کیلویی مارمالات ، سطل15  کیلویی ژله،سطل 15 کیلویی […]

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری
22 آوریل

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری

کارخانه ی سطل های صنعتی و خانگی کد (B)B1 بیست لیتری کد محصول: (B) B1                                                                                               موارد استفاده: سطل 20 کیلویی گیریس،سطل 20 کیلویی شکلات، سطل     20 کیلویی شیرینی ، سطل 20 کیلویی قنادی، سطل  20کیلویی رنگ ، سطل   20کیلویی صنعتی،سطل 20 کیلویی واسکازین ،سطل 20 کیلویی وازلین ، سطل 20 کیلویی مارمالات ، سطل20  کیلویی […]

کارخانه ی تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری
22 آوریل

کارخانه ی تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری

کارخانه ی تولیدسطل های صنعتی و خانگی کد B1 شش لیتری کد محصول:  B1                                                                                               موارد استفاده: سطل 6 کیلویی گیریس،سطل 6 کیلویی شکلات، سطل 6  کیلویی شیرینی ، سطل 6 کیلویی قنادی، سطل  6کیلویی رنگ ، سطل 6 کیلویی صنعتی، سطل 6 کیلویی واسکازین،سطل 6 کیلویی وازلین ، سطل 6 کیلویی مارمالات ، سطل 6 […]

12